ചിത്ര-ശില്പകലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍ പരിരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

ചിത്ര-ശില്പകലാകാരന്മാര്‍ക്ക്
ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

    ചിത്ര-ശില്പകലാ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 18നും 50നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള കലാകാരന്മാര്‍ക്കായി  കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു.  അക്കാദമി യുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത ഈ മേഖലയിലെ കലാകാരന്മാര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗ്യരായ 500 കലാകാരന്മാരെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.  
അപേക്ഷകര്‍ ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്റെ രേഖകള്‍,  ബയോഡാറ്റ, ആധാറിന്റെ പകര്‍പ്പ്, വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് സഹിതം) പാസ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യപേജ് കോപ്പി,   ജാതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ അടക്കം 2018 ജനുവരി 5നകം 10/-രൂപ ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  സര്‍ക്കാര്‍ അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരും മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ച കലാകാരന്മാരും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

    അപേക്ഷാ ഫോറം അക്കാദമിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും  അക്കാദമി ഗ്യാലറികളിലും ലഭ്യമാണ്. തപാലില്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ സെക്രട്ടറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി,
തൃശൂര്‍ - 20 എന്ന വിലാസത്തില്‍ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച കവര്‍ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

 

ചിത്ര-ശില്പകലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ അപേക്ഷാ ഫോറം (Click Here)