ഘനശ്യാമം -സംസ്ഥാന പുരസ്‌ക്കാര ജേതാക്കള്‍ക്കായുള്ള ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

 

 

ഘനശ്യാമം
സംസ്ഥാന പുരസ്‌ക്കാര ജേതാക്കള്‍ക്കായുള്ള
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്, ഗവി, പത്തനംതിട്ട
8.3.2021 മുതല്‍ 12.03.2021