ഗൃഹാതുര വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ - Colours of Nostalgia - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - അശ്വിനികുമാര്‍ വി.എസ്.

Submitted by Secretary on

ഗൃഹാതുര വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
Colours of Nostalgia
ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം
അശ്വിനികുമാര്‍ വി.എസ്.

2021 ഫെബ്രുവരി 13 മുതല്‍ 21 വരെ
വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതിഭവന്‍ ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, തിരുവനന്തപുരം