ഗാന്ധിസ്മൃതി - ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്, കുട്ടികളുടെ കലാകളരി