ക്യാമറ കൊകല് -ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം -സുബീഷ് യുവ

Submitted by Secretary on

ക്യാമറ കൊകല്
ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം
സുബീഷ് യുവ
2021 മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ 31 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, കോഴിക്കോട്‌