കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 2018-19ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.