കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പുകള്‍ സംസ്ഥാന ചിത്ര-ശില്പ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ - 2018-19