കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കര്‍ ജന്മദിന അനുസ്മരണം

Submitted by Secretary on

കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കര്‍ ജന്മദിന അനുസ്മരണം
2021 ജൂലായ് 31 രാവിലെ 11 മണി
കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കര്‍ സ്മാരക ദേശീയ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ മ്യൂസിയം & ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം