കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 2013-2014ലെ സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലും ചിത്രകല/ശില്പകല/ഗ്രാഫിക്‌സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ എം.എഫ്.എ., എം.വി.എ./ബി.എഫ്.എ., ബി.വി.എ. കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന കേരളീയരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നത്.
എം.എഫ്.എ./എം.വി.എ.യ്ക്ക് 6,000/- രൂപ വീതം 6 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ബി.എഫ്.എ./ബി.വി.എ.യ്ക്ക് 5,000/- രൂപ വീതം 5 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍. പ്രസ്തുത കോഴ്‌സുകളില്‍ 2013 ജൂണില്‍ ആരംഭിച്ച അക്കാദമിക് വര്‍ഷത്തില്‍ അവസാനവര്‍ഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലവനില്‍/വകുപ്പ് തലവനില്‍ നിന്നുമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ് യാതൊരുവിധ സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അപേക്ഷകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഓരോ അപേക്ഷകരും അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ അനുയോജ്യമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള പത്ത് കളര്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകള്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കലാസൃഷ്ടികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവരവര്‍ ചെയ്തതാണെന്ന് ചിത്രങ്ങളുടെ പുറകുവശത്ത് വകുപ്പ് തലവനോ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കൂടാതെ അപേക്ഷകന്റെ കലാപ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് അദ്ധ്യാപകനില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ പ്രത്യേക അഭിപ്രായവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം.

സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് നിബന്ധനകളും അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളും എല്ലാ കലാവിദ്യാലയങ്ങളിലും, അക്കാദമിയുടെ എല്ലാ ഗ്യാലറികളിലും അക്കാദമിയുടെ വെബ് സൈറ്റിലും (www.lalithkala.org) 2013 ജൂലൈ 15 മുതല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷാ ഫോറവും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും തപാലില്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 5 രൂപയുടെ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ കവര്‍ സഹിതം “സെക്രട്ടറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍-20” എന്ന വിലാസത്തില്‍ എഴുതുക. അപേക്ഷ അക്കാദമിയില്‍ 2013 ആഗസ്റ്റ് 16ന് അകം ലഭിച്ചിരിക്കണം.

 

കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് - നിബന്ധനകള്‍

കേരളത്തില്‍ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതും മലയാളികളുമായ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്. പെയ്ന്റിങ്, ശില്പം, ഗ്രാഫിക്‌സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ഗവ: അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലും എം.എഫ്.എ., എം.വി.എ., ബി.എഫ്.എ., ബി.വി.എ. കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അതാത് വിഭാഗത്തിന്റെ തലവന്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന യോഗ്യതയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യപത്രമനുസരിച്ചാണ് അക്കാദമി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്
പരിഗണിക്കുന്നത്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുകയും മറ്റു നിബന്ധനകളും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. എം.എഫ്.എ., എം.വി.എ. - 6,000/- രൂപ വീതം ആറ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് (പെയ്ന്റിങ്, ശില്പം, ഗ്രാഫിക്‌സ് - ഇവയിലേതെങ്കിലും വിഭാഗം)
2. ബി.എഫ്.എ., ബി.വി.എ. - 5,000/- രൂപ വീതം അഞ്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് (പെയ്ന്റിങ്, ശില്പം, ഗ്രാഫിക്‌സ് - ഇവയിലേതെങ്കിലും വിഭാഗം)
I പ്രസ്തുത കോഴ്‌സുകളില്‍ 2013 ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അക്കാദമിക് വര്‍ഷത്തില്‍ അവസാനവര്‍ഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നത്.
II അപേക്ഷ ഫോറത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
III നിലവില്‍ യാതൊരുവിധ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരം വിദ്യാര്‍ത്ഥി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
IV അപേക്ഷ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സമീപകാലത്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥി ചെയ്ത കലാസൃഷ്ടികളുടെ 10 ഫോട്ടോഗ്രാഫുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. പ്രസ്തുത കലാസൃഷ്ടികള്‍ അതേ വിദ്യാര്‍ത്ഥി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ മറുവശത്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയോ, വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അപേക്ഷാര്‍ത്ഥിയുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായ നിലവാരം, സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ അതാത് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള അദ്ധ്യാപകരാരെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
V അപേക്ഷ ഫോറവും ഉള്ളടക്കവും 16.08.2013ന് മുന്‍പായി സെക്രട്ടറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍-20 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.