കലയുടെ ദര്‍ബാര്‍ - തിരുവനന്തപുരം - ശ്രീ.കെ.കെ.മാരാര്‍

Submitted by Secretary on

കലയുടെ ദര്‍ബാര്‍
2019 ഏപ്രില്‍ 3
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം
പ്രഭാഷണം - ശ്രീ.കെ.കെ.മാരാര്‍