കരി ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

കരി ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
കോന്നി
2021 ജനുവരി 24 മുതല്‍ 30 വരെ

ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 25 തിങ്കള്‍ രാവിലെ 10 മണി