ഏകാംഗ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം - രാജന്‍ പി.എസ്. (ശില്പി രാജന്‍)

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം
കല്‍കാതല്‍ - രാജന്‍ പി.എസ്. (ശില്പി രാജന്‍)
2019 ഏപ്രില്‍ 3 മുതല്‍ 9 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
മുനിസിപ്പല്‍ ടൗണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍ (നഗരചത്വരം)
മുല്ലക്കല്‍, ആലപ്പുഴ