ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - മാര്‍ട്ടിന്‍ ഒ.സി. - പച്ച ദി ഗ്രീന്‍