ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - ടി.ആര്‍.ഉദയകുമാര്‍

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - ടി.ആര്‍.ഉദയകുമാര്‍
2018 സെപ്തംബര്‍ 28 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 7 വരെ
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്‍
തിരുവനന്തപുരം