ഏകാംഗ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പ്രദര്‍ശനം - പുളി മധുരം - കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് പ്രതാപന്‍ പുളിമാത്ത്‌