ഏകാംഗചിത്രപ്രദര്‍ശനം - വിഷ്ണുപ്രിയന്‍ കെ.,

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗചിത്രപ്രദര്‍ശനം
'അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ അങ്ങനെ പറയുന്നു'
വിഷ്ണുപ്രിയന്‍ കെ.,
2019 ആഗസ്റ്റ് 5-11
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി,
കോട്ടക്കുന്ന്, മലപ്പുറം