ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് - കീഴാറ്റൂര്‍

Submitted by Secretary on

 

ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
പൂന്താനം സ്മാരക ഓപ്പണ്‍ ഓഡിറ്റോറിയം, കീഴാറ്റൂര്‍
2019 ഫെബ്രുവരി 9ന്