എഴുത്ത് -ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം- ബാലഗോപാലന്‍

Submitted by Secretary on

എഴുത്ത്
ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം
ബാലഗോപാലന്‍
2021 ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ 27 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, കോഴിക്കോട്