ഇല്ലസ്‌ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പ് - കോഴിക്കോട്

Submitted by Secretary on

എം.ടി.
സാഹിത്യോത്സവം
ഇല്ലസ്‌ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പ്
2017 ഫെബ്രുവരി 15, 16, 17
കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി

ഉദ്ഘാടനം : ശ്രീ. നമ്പൂതിരി
ഫെബ്രുവരി 15 രാവിലെ 10 മണി